Đồng chí Trương Tấn Sang: Phát huy tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng


Đồng chí Trương Tấn Sang trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải

Ngày 23-3, tại TPHCM, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011 đã khai mạc. Tham dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010, đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong năm 2010, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn quốc đã tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước các cấp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức hợp lý hơn, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo; ban hành nhiều quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định rõ hơn tổ chức và hoạt động các đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các cơ quan hành pháp và tư pháp ở Trung ương và cấp tỉnh. Điều chỉnh thời gian đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…

Trong công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ đã dần đi vào nền nếp, được thực hiện theo quy trình, quy chế, công khai, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ có nhiều chuyển biến, tiến bộ, được thực hiện nghiêm túc hơn, chặt chẽ, đúng quy trình, bước đầu đã tạo sự chủ động trong công tác cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện thường xuyên hơn, đã gắn công tác luân chuyển với việc sắp xếp, bố trí cán bộ chuẩn bị nhân sự trước đại hội đảng bộ các cấp, đại hội lần thứ XI của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm.

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010 cũng còn những hạn chế cần khắc phục như: Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, tuy giảm được đầu mối, nhưng chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm, phân cấp trong công tác cán bộ còn nhiều bất cập, đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ thiếu tầm nhìn xa và thực hiện chưa đồng đều; công tác luân chuyển cán bộ chưa thành nền nếp, thường xuyên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn thấp, chưa làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, chậm phát hiện, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng; động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội; quản lý, đánh giá đảng viên chưa chặt chẽ. Nhiều nơi sinh hoạt chi bộ còn hình thức, hành chính; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, thiếu sức sống, chưa gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn lúng túng, bị động, nhất là việc nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và vấn đề chính trị hiện nay…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp là tham mưu để tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội, phê chuẩn các thành viên Chính phủ, bầu các chức danh HĐND, UBND các cấp; đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về công tác tổ chức; tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục xây dựng bộ máy theo hướng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh trùng lắp, chồng chéo, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011. Ảnh: Hoàng Hải

Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tham mưu, hướng dẫn việc phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp, đại hội lần thứ XI của Đảng và sau khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2011. Tham mưu tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp vững mạnh về mọi mặt…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng: Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2006 – 2010) và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001 – 2010); năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc như tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực tổ chức, nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Công tác tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực, đạt một số kết quả tốt.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải khắc phục như tổ chức của một số cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa thật rõ ràng; việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm, thiếu tầm nhìn xa; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người có đức, có tài…

Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2011 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước phải có quyết tâm cao, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo và thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Để thực hiện được yêu cầu đó, đồng chí Trương Tấn Sang cũng lưu ý ngành tổ chức xây dựng Đảng phải không ngừng kiện toàn các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng chức danh cán bộ, công chức. Phải chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác tổ chức phải là những đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, có lối sống giản dị, lành mạnh, gắn bó với đồng chí, đồng bào, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc, thấu hiểu được cái tâm, cái tầm của người cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan hết sức quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị thời gian tới cần thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2011 và trong cả nhiệm kỳ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong Cương lĩnh, Điều lệ, Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XI; cần nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tránh trùng lặp, chồng chéo…

Trong công tác cán bộ, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cần tham mưu cho cấp ủy đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, thật sự phát huy dân chủ, khách quan, công tâm. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách, quy định về phát hiện, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thật sự trọng dụng những người có đức, có tài, có uy tín và tín nhiệm cao với nhân dân. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa, có nhiều dư luận xấu trong nhân dân. Xây dựng quy định, quy trình cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế hữu hiệu để kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, bị nhân dân chê trách, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 24-3.

T. X

(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét