Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm việc với Thành ủy Hà Nội


Chiều 23/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội” trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trương Tấn Sang

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Kế hoạch 02-KH/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị về “đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội,” Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tập trung chỉ đạo rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bố trí phân công cán bộ; hoàn thiện các quy chế, quy định làm việc của các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội bảo đảm đúng yêu cầu, nguyên tắc, quy định của Trung ương đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố được nâng lên.

Tuy nhiên, khi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) trên địa bàn thành phố, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; việc chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thường xuyên, đồng bộ.

Việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân… còn nhiều khó khăn. Thực hiện công tác quy hoạch và bố trí cán bộ theo quy hoạch ở một số nơi còn bất cập; công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ở một số cấp uỷ còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thẳng thắn về những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo thành phố trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trong tình hình Thủ đô Hà Nội vừa mở rộng địa giới hành chính.

Thành phố đã chủ động ban hành một số chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tình hình đội ngũ cán bộ của Thành phố ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình sau khi được sắp xếp. Đặc biệt, chất lượng đội ngũ cán bộ của Hà Nội được nâng lên rõ rệt do làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển và đào tạo cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng lưu ý Hà Nội cần phải có nhiều hình thức đào tạo cán bộ theo hướng chú trọng đào tạo theo chức danh để có đội ngũ cán bộ tiếp cận được công việc ngay khi được phân công công tác.

Trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm của Thành phố Hà Nội, theo Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, sẽ bổ sung những kinh nghiệm tốt để việc sơ kết Nghị quyết này chỉ ra được những điểm mạnh, hợp lý cũng như xác định rõ những hạn chế cần bổ sung, hoàn chỉnh thêm.

Trước đó, làm việc với Quận ủy Long Biên (Hà Nội) về nội dung trên, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng những vấn đề cần quan tâm hiện nay là cần bổ sung nhanh cơ chế chính sách phù hợp với cán bộ ở cơ sở, tạo động lực tích cực cho công tác cán bộ – yếu tố quan trọng tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa X)…/.

Thanh Bình

(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét