Tập trung nghiên cứu việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ có sự góp sức xứng đáng cho Trung ương và Bộ Chính trị trong công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn

Sáng 1/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã khai mạc kỳ họp thứ 2 nhằm thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011, phương hướng công tác năm 2012 và bàn một số vấn đề lý luận thực và thực tiễn trong việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh cùng các thành viên của Hội đồng.

Đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2011, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết: Năm 2011 là năm đan xen công việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2006-2010 và nhiệm kỳ 2011-2015, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thường trực và các thành viên của hội đồng tiếp tục duy trì, tiếp nối giải quyết tốt công việc của nhiệm kỳ trước và triển khai công việc nhiệm kỳ mới đạt những kết quả tích cực.

Đáng chú ý đã tổ chức thành công 5 hội thảo khoa học trong nước và quốc tế như hội thảo “Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” trong đó khẳng định tính tất yếu khách quan của mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày nay được xác định từ góc độ trí tuệ, nhân văn, nhân đạo, tiến bộ, dân chủ, tư do và khoa học của Chủ nghĩa Max-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước, với khát vọng của dân tộc mà nhân dân ta đã lựa chọn.

Đặc biệt hội thảo khoa học “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã đề xuất 3 giải pháp cấp bách trong công tác xây dựng đảng đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng gắn liền với việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, dảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong mối quan hệ với thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đọa của Đảng đối với hệ thống chính trị phải làm nổi bật yêu cầu dân chủ cả trong nội dung dung, phương pháp, phong cách lãnh đạo của Đảng.

Sau khi lắng nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm 2012, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, do đó Hội đồng Lý luận Trung ương cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm quốc tế  và đặc biệt làm thế nào để phát huy tố đa vai trò vị trí của Hội đồng lý luận Trung ương để giúp sức cho Bộ Chính trị và Trung ương.

Chủ tịch nước cũng lưu ý một số vấn đề về lý luận cần được nghiên cứu, tiếp tục làm sáng tỏ như mô hình chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội;  Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội; Về công tác xây dựng Đảng... Đặc biệt năm 2012 phải tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 để báo cáo Trung ương và dự kiến lấy ý kiến nhân dân vào giữa năm 2013.

Chủ tịch nước tin tưởng với đội ngũ thành viên đông đảo và có bề dày nghiên cứu lý luận và thực tiễn Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ có sự góp sức xứng đáng cho Trung ương và Bộ Chính trị trong công tác nghiên cứu lý luận, giải đáp được những vấn đề hết sức trọng yếu mà Đại hội XI đã nêu ra, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Hoàng Dũng/VOV1

1 nhận xét:

Chi Linh nói...

đúng phải dồn sức sửa đổi HP
Cách dùng nấm linh chi

Đăng nhận xét