MTTQ cần tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng


Sáng 11/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 (khóa VII).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các cơ quan Trung ương, các cụ, vị và các đồng chí Ủy viên Đoàn chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá năm 2011, trong điều kiện Việt Nam có rất nhiều khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các cấp với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sáng tạo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tham gia tích cực hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng.

Trước hết, Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận cần phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc để các cơ quan có thẩm quyền sớm thông qua, làm cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận giám sát hoạt động của các tổ chức, cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phản biện các chủ trương chính sách của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình chuẩn bị và thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện, phát hiện, đấu tranh kịp thời với những vi phạm, bảo đảm cho các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc các cấp, trên cơ sở tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cần cung cấp cho tổ chức Đảng các thông tin trung thực, khách quan để các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, có chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình trong Đảng đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dù đó là ai, ở cấp nào, không có “vùng cấm;” tạo ra dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ các tệ nạn này; theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến nghị kịp thời với Đảng và Nhà nước tôn vinh những người có công đóng góp với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ những người có dũng khí đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực…

Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 và những năm tiếp theo, Chủ tịch nước yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc cần vận động, thu hút nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước như tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” “Ngày vì người nghèo,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với nước; kêu gọi cán bộ và nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tích cực góp phần vào hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, xây dựng, củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, nâng cao vị thế của đất nước và góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến cho báo cáo về kết quả công tác Mặt trận năm 2011 và chương trình phối hợp, thống nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/ĐCTMTTW, ngày 6/3/2002 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa V) về đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển Báo Đại Đoàn kết trong tình hình mới.

Trong năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014 và tập trung các trọng tâm, gồm: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, trong đó chú trọng quán triệt các quan điểm đường lối, chủ chương chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả vào những giải pháp thực hiện mục tiêu của năm 2012 là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 6%; triển khai xây dựng dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoài nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của Nhà nước. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác vận động kiều bào và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thông tin đối ngoại và chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông…

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 (khóa VII) tiếp tục diễn trong ngày 12/1 với các nội dung: Báo cáo về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công bố các quyết định khen thưởng./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét