Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Tòa án nhân dân tối cao


Chủ tịch nước Trương Tấn Sangchỉ đạo: Chỉ còn 9 năm nữa Việt Nam phải thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cũng là thời điểm kết thúc thực hiện NQ 49-NQTW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Vì vậy, các cơ quan thuộc khối tư pháp cần đẩy mạnh việc thực hiện, sao cho ngay trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI phải tạo được bước chuyển biến quan trọng trong nhiệm vụ cải cách tư pháp tương xứng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang với các cán bộ Tòa án Nhân dân Tối cao.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang với các cán bộ Tòa án Nhân dân Tối cao.

Phát biểu tại buổi làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 30/8 trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Tòa án nói riêng và nói chung trong cải cách tư pháp thời gian qua. So với khi bắt đầu thực hiện NQ 08 và NQ49, toàn khối tư pháp đã có bước tiến dài trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, án oan sai giảm hẳn; những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuyên môn tiếp tục được khắc phục.

Công tác xây dựng ngành có tiến bộ, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của các Toàn án tiếp tục kiện toàn, bổ sung; công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện các văn bản pháp luật; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh, nhất là nhiệm vụ tăng thẩm quyền cho Tòa án cấp huyện, đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa và triển khai nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án các cấp theo tinh thần cải cách tư pháp.

Trong bối cảnh còn có những khó khăn về tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án Nhân dân, việc đạt được những thành tích nêu trên thể hiện sự cố gắng nỗ lực phấn đấu rất lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp…

Tuy nhiên, những kết quả đạt được so với yêu cầu đặt ra của NQ 49 về cải cách tư pháp và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền vẫn còn khoảng cách lớn, cần xây dựng chương trình toàn khóa về cải cách tư pháp nhiệm kỳ Đại hội XI với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở thấy rõ những thành tựu và đặc biệt là những hạn chế, yếu kém phải khắc phục.

Chủ tịch nước đồng tình với việc tự phê của ngành Tòa án và nêu yêu cầu về đạo đức Thẩm phán là điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, đặc biệt là còn tình trạng có Thẩm phán vi phạm pháp luật bị xử lý. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, tinh thần trách nhiệm công tác của một bộ phận cán bộ, công chức Tòa án vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xét xử, chưa theo kịp yêu cầu hội nhập quốc tế, việc thiếu cán bộ Thẩm phán ở một số Tòa án các tỉnh, huyện và yếu kém trong các hoạt động bổ trợ tư pháp là một thực tế tồn tại nhiều năm nay cần được giải quyết.

Trong công tác xây dựng ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để không bị lạc hậu về trình độ và điều quan trọng là phải kết hợp đồng bộ các giải pháp về giáo dục tư tưởng chính trị với quản lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ Thẩm phán, thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư;” phải phối hợp xây dựng các cơ quan tư pháp thực sự trong sạch vững mạnh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người… Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Tòa án độc lập trong xét xử và chỉ tuân thủ theo pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Tòa án Nhân dân sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ hơn nữa trong công tác và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào công lý qua hoạt động của ngành Tòa án Nhân dân.

Tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình và lãnh đạo ngành Tòa án, các thành viên trong Ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình hình thực hiện công tác của ngành Tòa án và những kết quả, những vướng mắc của ngành trong việc thực hiện NQ 49 của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và giữ vững, nhưng tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động và các khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án có xu hướng gia tăng.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác xét xử, công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, công tác xây dựng ngành… Đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ liên quan tới cải cách tư pháp, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác của ngành Tòa án như chưa khắc phục triệt để tình trạng các vụ án quá thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật; tỷ lệ các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn, chưa có giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chưa khắc phục triệt để tình trạng thiếu biên chế ở một số tòa án địa phương; chưa có đề án chiến lược và các giải pháp lớn trong công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của ngành…

Nhiều đại biểu của ngành cũng kiến nghị với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị trong ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương những vấn đề về cơ chế chính sách trong tổ chức cán bộ, về cơ sở vật chất, về chế độ đãi ngộ để thu hút nhân lực cho ngành.


(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Tòa án nhân dân Tối cao


Chỉ còn 9 năm nữa Việt Nam phải thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cũng là thời điểm kết thúc thực hiện NQ 49-NQTW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Vì vậy, các cơ quan thuộc khối tư pháp cần đẩy mạnh việc thực hiện, sao cho ngay trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI phải tạo được bước chuyển biến quan trọng trong nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) tương xứng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang với các cán bộ Tòa án Nhân dân Tối cao.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang với các cán bộ Tòa án Nhân dân Tối cao.

Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) ngày 30/8 trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (BCĐ CCTPTW).

Tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo ngành Tòa án, các đồng chí trong Ban thường trực BCĐ CCTPTW đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình hình thực hiện công tác của ngành Tòa án và những kết quả, những vướng mắc của ngành trong việc thực hiện NQ 49 của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và giữ vững, nhưng tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động và các khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án có xu hướng gia tăng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác xét xử, công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, công tác xây dựng ngành… Đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ liên quan tới cải cách tư pháp, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác của ngành Tòa án. Đó là chưa khắc phục triệt để tình trạng các vụ án quá thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật; tỷ lệ các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn, chưa có giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chưa khắc phục triệt để tình trạng thiếu biên chế ở một số tòa án địa phương; chưa có đề án chiến lược và các giải pháp lớn trong công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của ngành… Nhiều đại biểu của ngành cũng kiến nghị với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí trong ban thường trực BCĐ CCTPTW những vấn đề về cơ chế chính sách trong tổ chức cán bộ, về cơ sở vật chất, về chế độ đãi ngộ để thu hút nhân lực cho ngành..v.v…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Tòa án nói riêng và nói chung trong cải cách tư pháp (CCTP) thời gian qua. So với khi bắt đầu thực hiện NQ 08 và NQ49, toàn khối tư pháp đã có bước tiến dài trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, án oan sai giảm hẳn; những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuyên môn tiếp tục được khắc phục. Công tác xây dựng ngành có tiến bộ, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của các Toà án tiếp tục kiện toàn, bổ sung. Công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện các văn bản pháp luật. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh, nhất là nhiệm vụ tăng thẩm quyền cho Tòa án cấp huyện, đổi mới thủ tục xét hỏi, tranh luận tại các phiên tòa và triển khai nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án các cấp theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong bối cảnh còn có những khó khăn về tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án nhân dân, việc đạt được những thành tích nêu trên thể hiện sự cố gắng nỗ lực phấn đấu rất lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp…

Tuy nhiên, những kết quả đạt được so với yêu cầu đặt ra của NQ 49 về cải cách CCTP và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền vẫn còn khoảng cách lớn, cần xây dựng chương trình toàn khóa về CCTP nhiệm kỳ Đại hội XI với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở thấy rõ những thành tựu và đặc biệt là những hạn chế, yếu kém phải khắc phục. Chủ tịch nước đồng tình với việc tự phê của ngành tòa án và nêu yêu cầu về đạo đức Thẩm phán là điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, đặc biệt là còn tình trạng có Thẩm phán vi phạm pháp luật bị xử lý. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, tinh thần trách nhiệm công tác của một bộ phận cán bộ, công chức Tòa án vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xét xử, chưa theo kịp yêu cầu hội nhập quốc tế, việc thiếu cán bộ Thẩm phán ở một số Tòa án các tỉnh, huyện và yếu kém trong các hoạt động bổ trợ tư pháp là một thực tế tồn tại nhiều năm nay cần được giải quyết.

Trong công tác xây dựng ngành, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để không bị lạc hậu về trình độ, và điều quan trọng là phải kết hợp đồng bộ các giải pháp về giáo dục tư tưởng chính trị với quản lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ Thẩm phán, thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; phải phối hợp xây dựng các cơ quan tư pháp thực sự trong sạch vững mạnh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp, đặc biệt là toà án độc lập trong xét xử và chỉ tuân thủ theo pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Tòa án nhân dân sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ hơn nữa trong công tác và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào công lý qua hoạt động của ngành Tòa án nhân dân.

vietnam+


(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ trình quốc thư


Chiều 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ đến trình quốc thư. Chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa được Quốc hội bầu giữ chức người đứng đầu Nhà nước, Đại sứ Hoa Kỳ chuyển lời thăm hỏi của nguyên thủ tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại sứ Hoa Kỳ tin tưởng rằng, thời gian tới nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Đại sứ Hoa Kỳ hứa sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế- thương mại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ trình quốc thư

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, David Bruce Shear, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ David Bruce Shear sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Về phía mình Đại sứ David Bruce Shear bày tỏ vui mừng về mối quan hệ không ngừng phát triển giữa hai nước, đồng thời khẳng định, ông sẽ tiếp nối những kết quả đáng khích lệ mà các Đại sứ tiền nhiệm đã dày công vun đắp, trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Nguyễn Huy


(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Ireland trình quốc thư


Chiều 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Ireland đến trình quốc thư. Chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa được Quốc hội bầu giữ chức người đứng đầu Nhà nước, Đại sứ Ireland chuyển lời thăm hỏi của nguyên thủ tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại sứ Ireland tin tưởng rằng, thời gian tới nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Đại sứ Ireland hứa sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế- thương mại.

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ireland.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Ireland trình quốc thư

Tiếp Đại sứ Ireland, Damien Cole, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Ireland và mong rằng, mối quan hệ đó sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, bởi tiềm năng hiện nay giữa hai nước còn rất lớn.

Ngài Đại sứ Damien Cole vui mừng về sự phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Ireland thời gian qua; đánh giá cao hiệu quả nguồn vốn ODA mà Ireland  dành cho Việt Nam

Nguyễn Huy


(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Malaysia trình quốc thư


Chiều 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Malaysia đến trình quốc thư. Chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa được Quốc hội bầu giữ chức người đứng đầu Nhà nước, Đại sứ Malaysia chuyển lời thăm hỏi của nguyên thủ tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Malaysia trình quốc thư

Đại sứ Malaysia tin tưởng rằng, thời gian tới nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Đại sứ Malaysia hứa sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế- thương mại.

Chủ tịch nước Trương Tấn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Malaysia trình quốc thư

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vị Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia.

Tiếp Đại sứ Malaysia, Azmil Bin Mohd Zabidi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành công rất to lớn về mọi mặt mà nhân dân Malaysia đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước mong rằng, trên cương vị của mình, Đại sứ Mohd Zabidi sẽ có những góp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Mohd Zabidi hứa sẽ nỗ lực hết mình góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Cụ thể là đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Malaysia vượt qua con số 5 tỷ USD hiện nay.

Nguyễn Huy


(Theo website Trương Tấn Sang)

President Truong Tan Sang: Indonesia is a true friend of Vietnam


Indonesia is a true friend of Vietnam, both in the hard times and the good times. Vietnam highly appreciates the sincerity, friendship and assistance extended by Indonesia to Vietnam, especially when Vietnam experienced difficult periods.

Vietnam highly appreciates Indonesia as Indonesia is not only the largest country in the region that continues to evolve, but Indonesia also continually demonstrates its role and leadership in ASEAN. Accordingly, Vietnam expects the relations between the two countries which are now getting closer would be further improved in all areas.

The above-mentioned statements put forward by the President of Vietnam, H.E. Mr. Truong Tan Sang while receiving Ambassador Pitono Purnomo at the Presidential Office in Hanoi on August 29th, 2011. The Ambassador met the President to bid farewell upon concluding his missions in Vietnam.

Ambassador Pitono Purnomo when he was received by the President of Vietnam, H.E. Truong Tan Sang at the Presidential Office in Hanoi, August 29th, 2011.  Photo by I Nyoman Gurnitha.

Ambassador Pitono Purnomo when he was received by the President of Vietnam, H.E. Truong Tan Sang at the Presidential Office in Hanoi, August 29th, 2011. Photo by I Nyoman Gurnitha.

On that occasion, the Ambassador mentioned not only the development of the bilateral relations between the two countries over the last three years, but also reiterate and reaffirm the importance of the bilateral relations.

“I feel very happy to end my assignment because during the past three years, the friendship relations between the two countries in all fields have seen a lot of progress. It can not be separated from the sound foundation of relationship and friendship between the two countries since the beginning. The relationship and friendship between Indonesia and Vietnam are now evolving and getting closer, “said the Ambassador.

Ambassador asserted, “To prove IndonesiaÕs support to Vietnam, when Vietnam began to make changes in the late 80′s, Indonesia was one of the first investors to invest in Vietnam. It was also intended to show the world that investing in Vietnam was quite safe.”

In return, President Truong Tan Sang also expressed his wish to visit Indonesia at the invitation conveyed by the Indonesian President during his state visit to Vietnam in October 2010. “There is no reason to postpone a visit to Indonesia. I’ll arrange my schedule so I can pay a visit to Indonesia as long as I am President. For now, the Prime Minister will make a visit to Indonesia.”

Khac Kien


(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư


Ngày 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Trung Quốc, Thụy Sỹ, Lào đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp mới nhận công tác tại Việt Nam.

Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp từng vị đại sứ.

Trong buổi tiếp Đại sứThổ Nhĩ Kỳ Ahmet Akif Oktay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước, đặc biệt gần đây hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đường bay trực tiếp tới Việt Nam, giúp hai nước gần hơn về khoảng cách địa lý.

Phủ Chủ tịch

Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng Việt Nam tăng cường hợp tác thương mại, sớm đàm phán ký hiệp định bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần, ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã qua ngài Đại sứ gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp sức khỏe đến các nhà lãnh đạo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện để ngài Đại sứ làm tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Akif Oktay chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam. Chuyển lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong được đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong thời gian gần nhất, ngài Đại sứ mong muốn quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng được nâng tầm.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định trên lĩnh vực kinh tế, hai nước đã có những hợp tác đáng ghi nhận; đồng thời ở những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như văn hóa, lịch sử, truyền thống, hai nước cần có thêm cơ hội để trao đổi giao lưu. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được.

Đại sứ cho rằng đường lối đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ là duy trì hòa bình giữa các nước, ổn định trong khu vực và mục tiêu này tương đồng với chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đại sứ mong muốn trên cương vị mới sẽ phấn đấu để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trong buổi tiếp Đại sứ Mexico Gilberto Limón Enríquez, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Đại sứ nhân dịp mới nhận công tác tại Việt Nam, tin tưởng trong nhiệm kỳ mới ngài Đại sứ sẽ đóng góp nhiều hơn cho quan hệ ngoại giao hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với những tiềm năng sẵn có hai nước, quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng bền chặt.

Đại sứ Mexico Gilberto Limón chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận trọng trách mới. Ngài Đại sứ khẳng định Mexico luôn mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Trong điều kiện thuận lợi, Mexico mong muốn tổ chức cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mexico tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương trong năm nay.

Trong buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định với truyền thống láng giềng hữu nghị, quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Hoa đang ngày càng được tăng cường và củng cố.

Chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Hoa theo phương châm 16 chữ và 4 tốt. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện để ngài Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp. Đại sứ bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ của mình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường hiểu biết, tin tưởng nhau, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào ổn định phồn vinh khu vực.

Đại sứ khẳng định sẽ ghi nhớ những điều căn dặn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhận thức rõ trách nhiệm của mình và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác.

Tiếp Đại sứ Thụy Sỹ Andrej Motyl, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao Thụy Sỹ với vai trò của một đối tác quan trọng. Với những thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, tài chính, thương mại, Thụy Sỹ sẽ giúp Việt Nam nâng cao tiếp cận và nâng cao khả năng điều kiện hội nhập.

Đại sứ Thụy Sỹ ôn lại những kỷ niệm đẹp trong quan hệ ngoại giao hai nước, cho rằng nhiệm kỳ của mình có nhiều thuận lợi khi tiếp nối công việc của người tiền nhiệm đã tạo dựng. Đại sứ khẳng định, nhân dân Thụy Sỹ là những người bạn thân thiện và tin cậy của nhân dân Việt Nam.

Hoan nghênh những chuyển biến tích cực trong quan hệ ngoại giao hai nước, ngài Đại sứ tin rằng với nguồn lực tiềm năng to lớn của cả hai quốc gia, Thụy Sỹ và Việt Nam sẽ hợp tác trao đổi thành công, tương trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Trong buổi tiếp Đại sứ Lào Somphone Sichalenne, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được tiếp ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện để ủng hộ giúp đỡ nước Lào anh em trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Đại sứ có được những niềm vui, thành công trên cương vị Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Cộng hòa Lào bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp. Chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đại sứ mong muốn mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai Đảng, hai dân tộc sẽ là nền tảng để tăng cường và củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, ủng hộ nhân dân Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, Đại sứ cam kết sẽ phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, tin tưởng trong nhiệm kỳ này sẽ có nhiều đóng góp giúp quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào ngày càng bền chặt./.

Hoàng Giang

(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Đưa quan hệ Việt-Lào lên tầm cao mới


Ngày 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chuyến đi thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào là minh chứng sinh động về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

truong-tan-sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sẽ tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX và cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng rằng với những thành tựu to lớn đã đạt được 25 năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào anh em sẽ xây dựng thành công nước Lào hòa bình, thịnh vượng theo Nghị quyết Đại hội IX.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu những thành tựu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm 2011, bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.Trên bước đường phát triển, hai nước, hai dân tộc sẽ luôn sát cánh bên nhau, góp phần tích cực vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cho biết những điểm chính trong nội dung hợp tác giữa Quốc hội hai nước, khẳng định những tình cảm tốt đẹp được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho trong chuyến đi thăm hữu nghị đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội sẽ là nguồn động viên to lớn, góp phần tăng cường đoàn kết giữa Quốc hội hai nước, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng tăng cường, đồng thời, hai nước đang triển khai thực hiện có kết quả Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật một cách toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn thời gian tới hai bên tăng cường cơ chế tiếp xúc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước để thống nhất và định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu chúc mừng nhân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực./.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Chủ tịch Pany Yathotu dẫn đầu.
Vietnam+

(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn: Đưa quan hệ Việt-Lào lên tầm cao mới


Ngày 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sangđã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chuyến đi thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào là minh chứng sinh động về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

truong-tan-sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sẽ tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX và cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng rằng với những thành tựu to lớn đã đạt được 25 năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào anh em sẽ xây dựng thành công nước Lào hòa bình, thịnh vượng theo Nghị quyết Đại hội IX.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu những thành tựu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm 2011, bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Trên bước đường phát triển, hai nước, hai dân tộc sẽ luôn sát cánh bên nhau, góp phần tích cực vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cho biết những điểm chính trong nội dung hợp tác giữa Quốc hội hai nước, khẳng định những tình cảm tốt đẹp được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho trong chuyến đi thăm hữu nghị đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội sẽ là nguồn động viên to lớn, góp phần tăng cường đoàn kết giữa Quốc hội hai nước, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng tăng cường, đồng thời, hai nước đang triển khai thực hiện có kết quả Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật một cách toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn thời gian tới hai bên tăng cường cơ chế tiếp xúc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước để thống nhất và định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu chúc mừng nhân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực./.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Chủ tịch Pany Yathotu dẫn đầu.
Vietnam+

(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb


Sáng 24/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thượng nghị sỹ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang ở thăm Việt Nam.

Thượng nghị sỹ Jim Webb chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm nay và mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sỹ James Webb. (Ảnh: Nguyễn Khang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sỹ James Webb. (Ảnh: Nguyễn Khang)

Ông Jim Webb cho biết trước khi thăm Việt Nam, ngài đã thực hiện chuyến thăm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Thái Lan, Singapore, Indonesia và ASEAN, ở đâu ngài cũng nhận thấy tình cảm trân trọng về những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề của khu vực và quốc tế nói chung.

Thượng Nghị sỹ Jim Webb khẳng định, cá nhân ngài và Quốc hội Mỹ luôn quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ giải pháp đa phương và hòa bình đối với vấn đề biển Đông, hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, mục tiêu là nhằm giữ gìn sự ổn định, phát triển trong khu vực. Đó cũng là lý do để Mỹ và các nước ASEAN cần quan hệ bền chặt hơn nữa về kinh tế, thương mại, văn hóa và an ninh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn những đóng góp tích cực của Thượng nghị sỹ trong đẩy mạnh quan hệ hai nước cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực; trong đó có vấn đề biển Đông và vấn đề sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện; tiếp tục coi trọng quan hệ với Mỹ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược.

Thực tế, quan hệ hai nước thời gian qua đã phát triển tốt đẹp, không chỉ là đối tác hợp tác ngày càng sâu rộng trong các vấn đề song phương về kinh tế, thương mại, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, nhân đạo, an ninh quốc phòng… mà còn hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước cho biết trọng tâm của Việt Nam thời gian tới là tập trung phát triển kinh tế, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững; đề nghị ngài Jim Webb tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, bên cạnh những vấn đề nói trên, cần đặc biệt ủng hộ vấn đề ưu đãi thuế quan phổ cập, quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam; tăng cường hợp tác hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề chất độc da cam/dioxin; tăng cường hợp tác về đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, qua ngài Thượng nghị sỹ Jim Webb, chuyển tới Tổng thống Mỹ Barack Obama lời mời thăm chính thức Việt Nam.

Vietnam+


(Theo website Trương Tấn Sang)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Singapore


Ngày 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Singapore do Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Heng dẫn đầu, nhân dịp đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, tình hữu nghị giữa Việt Nam – Singapore thời gian qua là vốn quý trong quan hệ ngoại giao hai nước. Nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó có quốc phòng đã được xây dựng trên nền tảng của mối quan hệ đặc biệt này.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước láng giềng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đánh giá cao vai trò kết nối của Singapore trong cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước, tin tưởng quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Singapore ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng cho rằng, với truyền thống láng giềng hữu nghị, quan hệ Singapore -Việt Nam ngày càng phát triển. Đặc biệt, kể từ năm 2009, trên lĩnh vực quốc phòng Việt Nam- Singapore đã có nhiều hoạt động trao đổi giao lưu đội ngũ sĩ quan, kỹ thuật quân sự…

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Heng cũng cho biết, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Singapore chọn Việt Nam là điểm đến, và trên lĩnh vực giáo dục, Singapore cũng đón nhiều học sinh Việt Nam du học, nghiên cứu, đạt được nhiều thành công.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tin tưởng với những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới Việt Nam sẽ vững bước trên đường hội nhập, đồng thời khẳng định, Singapore sẽ không ngừng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

PV


(Theo website Trương Tấn Sang)