Đồng chí Trương Tấn Sang: Thái Bình biên chế chưa giảm


Ngày 9/4, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã về làm việc, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội” tại tỉnh Thái Bình.

Làm việc với tỉnh Thái Bình, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, tổ chức bộ máy đầu mối của tỉnh tuy đã giảm nhưng biên chế chưa giảm. Vấn đề đào tạo chức danh lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức… còn bất cập.

Ảnh: Báo Thái Bình

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), tổ chức bộ máy các ban đảng của Tỉnh ủy Thái Bình đã được sắp xếp lại, phân định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể chi tiết đến từng phòng ban chuyên môn, từng chức danh cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy.

UBND tỉnh cũng ban hành các Quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể một số cơ quan chuyên môn, giảm số đơn vị cấp sở xuống còn 17 và 3 cơ quan ngang sở (Ban quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng).

Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ, vai trò chức năng, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) tương đối phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới và tình hình thực tế, cơ bản khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý. Đồng thời, tỉnh từng bước thực hiện việc phân cấp cho cấp huyện về quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, xây dựng, đất đai, giáo dục, tổ chức, cán bộ và quản lý viên chức sự nghiệp…

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả mà Thái Bình đã triển khai thực hiện, đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang cũng lưu ý, tổ chức bộ máy đầu mối của tỉnh tuy đã giảm nhưng biên chế chưa giảm. Vấn đề đào tạo chức danh lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức… còn bất cập.

Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu tỉnh cần đánh giá rõ hơn tác dụng, hiệu quả thực hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) sau 4 năm, từ đó, khẳng định những mặt làm tốt và chỉ rõ những tồn tại, bất cập, chưa hợp lý để đề xuất, kiến nghị chỉnh sửa.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tinh giảm biên chế, thực hiện chính sách cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thái Bình nghiên cứu, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) trong thời gian tới.

Trước đó, đồng chí Trương Tấn Sang đã đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) tại huyện Kiến Xương./.

Thanh Phú

 


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét