TBT Nguyễn Phú Trọng: Vai trò người đứng đầu, đưa Nghị Quyết vào cuộc sống


Sáng 20/4/2011, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực phía Bắc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các Ban Đảng Trung ương, Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và gần 400 đại biểu là đại diện Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 27 tỉnh, thành ủy và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Thành công của Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội đã xây dựng các văn kiện; xác định các mục tiêu, chiến lược và những giải pháp cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên đất nước ta. Đại hội  xác định rõ 8 phương hướng cơ bản xây dựng XHCN và để thực hiện tốt các phương hướng đó, Đại hội cũng đã đề ra 3 khâu đột phá và giải quyết 8 mối quan hệ biện chứng trong quá trình xây dựng XHCN. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành cần chủ động quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp uỷ cần chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Trên cơ sở nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đảng đoàn đoàn thể chính trị – xã hội, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị và tạo ra phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, trong xây dựng chương trình hành động, cần chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, có lộ trình hợp lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Các cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp cần tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Trong quá trình quán triệt, cần tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, không làm lướt. Làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức học tập, quán triệt, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Cần có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, cần đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng.

Đối với cán bộ chủ chốt các cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: cần nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế sau khi học tập. Cán bộ, đảng viên cơ sở cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và có khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác. Quá trình quán triệt, triển khai Nghị quyết, các cấp ủy cần đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp uỷ và lựa chọn các báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng để phổ biến, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội. Đội ngũ báo cáo viên cần được nghiên cứu, học tập và quán triệt trước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương và các tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và các hoạt động thông tin đối ngoại về các nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.

Hội nghị được tổ chức từ ngày 20 đến 22/4. Các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành, các đồng chí trực tiếp tham gia các Tiểu ban chuẩn bị văn kiện Đại hội XI truyền đạt về những luận điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện; thảo luận về các văn kiện quan trọng của Đại hội XI là: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Các đại biểu cũng nghe Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và thảo luận về việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt tại địa phương, cơ sở./.

PV


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét