Đồng chí Trương Tấn Sang chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư


Ngày 19/7, Ban Bí thư Trung ương ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) ngày 6/7/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TW chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Các đoàn thể, tổ chức nhân dân tích cực xây dựng lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; đồng thời đóng góp vào cuộc vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước là 3 trụ cột tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tuy nhiên, theo Ban Đối ngoại TW, hoạt động đối ngoại của một số đoàn thể và tổ chức nhân dân có lúc còn thụ động, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng và Nhà nước còn thiếu chặt chẽ; một số cấp ủy và chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vị và vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, chưa quan tâm đúng mức và tạo điều kiện cho hoạt động đối ngoại nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và tổ chức nhân dân cần nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 04 – CT/TW của Ban Bí thư để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân phải làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống và con người Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, những thành tựu của công cuộc đổi mới, đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình.

Đối ngoại nhân dân cần thúc đẩy việc xây dựng và tăng cường tình cảm hữu nghị của nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam và của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; quan tâm vận động các nguồn lực tham gia phát triển KT-XH; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bề quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường

Chú trọng quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường

Đồng thời, đối ngoại nhân dân cũng cần góp phần tích cực hơn nữa vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân, như chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước; tranh thủ tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân và nhân sĩ nước ngoài.

Huy động sự tham gia của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động đấu tranh chống lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Chú trọng quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng, đầy đủ về đất nước con người Việt Nam. Phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; kiện toàn, củng cố, phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân…

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các hoạt động đối ngoại nhân dân; định kỳ báo cáo Ban Bí thư về tình hình công tác đối ngoại và kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Minh Anh


(Theo website Trương Tấn Sang)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét